Přeskočit na obsah

Komunikace města Klatovy – blýská se na lepší časy?

Zlepšení komunikace města směrem k občanům jsme jako sdružení Klatovy21 zvolili jako jednu z priorit, se kterými jsme před volbami na podzim 2022 předstoupili před voliče. Způsob, kterým vedení města Klatovy komunikuje s vlastními občany, jsme považovali za nedostatečný a opakovaně jsme jej kritizovali. Zdá se, že se konečně začíná blýskat na lepší časy.

Troufáme si tvrdit, že právě díky našemu tlaku si město nechalo zpracovat strategii komunikace – dokument, který jednak analyzuje současné komunikační kanály města a jejich náplň, ale především obsahuje konkrétní doporučení, jak tento důležitý segment činnosti města zlepšit. Uvedená strategie byla schválena Zastupitelstvem měst na jeho dubnovém zasedání.

V první řadě se v dokumentu objevuje doporučení zřídit pracovní pozici „tiskového mluvčího“. Tuto pozici, resp. její název nepovažujeme za úplně přesný, lepší by byl např. „manažer komunikace“, ale to není úplně podstatné. Ani angažování nového zaměstnance nepokládáme za stěžejní. Důležité ale je, aby se skutečně komunikaci města věnoval někdo takříkajíc na „full time“ a měl jasně vymezené povinnosti a s nimi spojenou odpovědnost. Je vcelku jedno, zda úřad zvládne obsadit tuto pozici ze stávajících zaměstnanců nebo bude přijat někdo úplně nový.    

Zastaralý web

Ať se nám to líbí nebo ne, prakticky vše v oblasti komunikace a informování občanů se dnes odehrává ve virtuálním světě. Roli jakési hlavní vývěsky by měly plnit webové stránky města. Jak jsme na tom v Klatovech? V současné době se připravuje redesign webu. Nezbývá než doufat, že nové verze stránek bude skutečně krokem k modernímu webu. V minulosti už několikrát k určitým změnám došlo, nicméně jednalo se spíše o lehký facelift než důsledné přepracování webu. Na současných internetových stránkách je patrná snaha poskytnout uživatelům hned na úvodní straně řadu informací, resp. je k nim navést, ale trochu spíš připomíná pověstnou pohádku o pejskovi a kočičce, kteří vaří dort. Obrovské množství odkazů, grafická roztříštěnost, různé fonty, stránka, která má působit jako rozcestník, uživatele spíše odradí. Zajímavé by také bylo zjistit, za jakých podmínek jsou na městských stránkách umístěny bannery soukromých subjektů (televize FilmPro nebo server šumavanet). Každopádně propagaci jakýkoli soukromých firem na stránkách města považujeme za naprosto nevhodnou. Z podobného ranku je smutný fakt, že doménu klatovy.cz, na které běží stránky, nevlastní město, nýbrž soukromý subjekt. 

Část webu věnovaná městskému úřadu je na tom o něco lépe, ovšem na obsah by bylo vhodné se zaměřit –  na stránkách je velké množství neaktuálních informací. Každopádně tvorba moderního webu je věc komplikovaná a nákladná, ovšem zrovna v tomto případě podporujeme jako Klatovy21 kvalitní a dlouhodobé řešení. Jako ideální variantu bychom v budoucnu považovali vyhlášení otevřeného výběrového řízení na tvorbu nových stránek, pečlivou přípravu jeho zadání a jejich výstavbu „na zelené louce“. V současné době je ovšem před spuštěním nová verze stránek, kterou vytváří dosavadní zhotovitel. Nezbývá než doufat, že nová verze bude v souladu se schválenou strategií komunikace a dočkáme se skutečně moderních stránek.

Zpravodaj – hlásná trouba radnice?

Dalším významným komunikačním kanálem je Klatovský zpravodaj. Byť se může leckomu zdát koncept tištěného magazínu jako zastaralý, své místo v rámci informačního portfolia města určitě má. Už jenom proto, že se, alespoň teoreticky, dostane do všech klatovských domácností.

Před několika lety jsme přivítali změny grafické podoby Zpravodaje, nicméně s obsahem je to horší, potenciál toto magazínu zůstává nevyužitý. Místo komunitního časopisu reflektujícího život ve městě, držíme každý měsíc pouhý souhrn informací z městského úřadu.

Naprosto naddimenzované a z hlediska informovanosti občanů naprosto zbytečné jsou pravidelné prezentace starosty a jeho zástupců. Chybí také větší propojení s organizacemi, které působí ve městě (nejen městem zřizovaných, ale i krajských nebo občanských – spolků apod.). Zpravodaji citelně chybí editor, který by korigoval některé texty, dlouhodobě žádáme o zřízení funkční redakční rady. I zde je na čem pracovat, za pravdu nám dává i schválená strategie komunikace.

Více péče sociálním sítím

Ať si myslíme o sociálních sítích cokoli, nelze ignorovat fakt, že se jedná o mimořádně důležitý komunikační kanál, zejména díky své flexibilitě. Domníváme se, že zejména facebookový profil města by si zasloužil více pozornosti, dost často máme pocit, že je městem vnímaný spíše jako „nutné zlo“. I samotná analýza poukazuje na nepříliš kvalitní fotografie, neexistenci jednotného vizuálního stylu, málo rozmanité příspěvky apod. S touto částí analýzy lze bohužel jen souhlasit. Dále bychom uvítali lepší propojení a koordinaci mezi sítěmi města a dalších městem zřizovaných organizací (MKS, městská knihovna Technické služby ale i základní či mateřské školy apod.).
Vzhledem k tomu, že pod příspěvky města nejsou příliš časté reakce, resp. diskuse, stojí za zvážení, zda by osoba zodpovědná za komunikaci města neměla reagovat, resp. vysvětlovat záležitosti, které se týkají agend městského úřadu v komunitních skupinách (Klatovští, Naše Klatovy apod.). Ač mají Klatovy profil i na síti instagram, bylo by vhodné, kdyby se obsah tohoto profilu více orientoval na mladší lidi, kteří jsou většinou na této síti aktivní. 
Jako další prostředek k informování občanů využívá město Klatovy reportáže, které zpracovává televize FilmPro. I zde je potenciál na zlepšení. Jsme si jisti, že profesionálové z FilmPro jsou schopni vytvářet lepší obsah než nadužívané záběry na „mluvící hlavy“ představitelů města. Je samozřejmě úkolem klatovských radních, aby zadávali televizi ke zpracování důležitá a zajímavá témata. Je také s podivem, jak málo je obecně videoobsah šířen městem směrem k veřejnosti právě prostřednictvím sociálních sítí.                             

Komunikace města samozřejmě nespočívá pouze v informování vlastních občanů. Moderní město by také mělo vyvíjet snahu propagovat se s primárním cílem přilákat do města i regionu zejména turisty, ale i podnikatele, resp. investory. Propagace města navenek nebo vytváření brandu (značky) města jsou komplexní témata, kterým se jako Klatovy21 také chceme v budoucnu věnovat. 

Jak už bylo řečeno, informování občanů a komunikace města jsou jednou z priorit sdružení Klatovy21. V Klatovech je prostor pro zlepšení v této oblasti skutečně značný. První vlaštovkou, která by teoreticky měl vést ke zlepšení,  je několikrát zmíněná strategie komunikace. Samozřejmě řečeno slovy klasika – papír snese leccos – podstatné je, jak bude tento „návod“ prakticky aplikován a realizován. I proto se tomuto tématu budeme i nadále věnovat a budeme bedlivě sledovat, jak bude vedení města tuto strategii naplňovat. Zároveň jsme městu nabídli praktickou pomoc při zlepšování komunikace, protože mnozí členové a příznivci sdružení Klatovy21 mají v této oblasti bohaté zkušenosti.

autoři: Tereza Kovářová a Josef Václavovic

EDIT autorky k 20.6.2024: 
V návaznosti na již dříve vydaný článek primárně o komunikační strategii města došlo k milému pozvání a schůzce s panem Pavlem Kalistou (regionální televize FILMpro). Vyslechli jsme si jeho zpětnou vazbu a doplnění k našim podmětům týkajícím se této televize. Věříme, že některá fakta jsou zajímavá také pro naše čtenáře, proto doplňme: všechny reportáže vytvořené FILMpro jsou volně šiřitelné na jakékoliv komunikační platformě. O aktivní šíření na sociálních sítích či jiných komunikačních kanálech se však musí postarat ten, kdo reportáž poptal. Televize FILMpro se musí řídit zákonem č. 231/2001 Sb. „Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání“, smí pouze naplňovat obsahový plán schválený Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, což v tomto případě je kultura, sport a společenské události. Televize tak drží povolení přístupu na webové stránky veřejných organizací k šíření informací (svého obsahu). Všechny reportáže jsou dohledatelné ve webovém archivu televize.

Komentáře
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments