Přeskočit na obsah

Náš program

posledních měsících jsme se usilovně věnovali přípravě volebního programu, se kterým bychom vás chtěli oslovit v komunálních volbách v září tohoto roku. Intenzivně jsme diskutovali jak mezi členy a podporovateli spolku, tak s odborníky na dané oblasti. Podařilo se nám vytyčit 21 základních programových bodů, jejichž obsah a následné uskutečnění považujeme za důležité pro budoucí rozvoj města Klatovy a spokojený život jeho obyvatel. Proč zrovna 21? Toto číslo obsahuje i název našeho spolku a odráží náš hlavní cíl – posunout Klatovy do 21. století a s vaší pomocí vytvořit moderní město, kde budeme rádi žít nejen my, ale i naši rodiče a naše děti. Níže vám představujeme náš volební program.

21 DŮVODŮ PROČ VOLIT KLATOVY21

Kliknutím na jednotlivá hesla se vám zobrazí detailnější popis.

cropped-Logo-Klatovy21-sirka-RGB-400px.png

Přívětivé, bezpečné a dostupné město

Vnímáme poptávku obyvatel města po větším množství zeleně v Klatovech. Zaměříme se na revitalizaci dlouhodobě zanedbaných zelených ploch ve městě (Hůrka, Křesťanský vrch, Šibeniční vrch, oblast tzv. lomečků) s cílem učinit z nich místa odpočinku pro obyvatele města a ulehčit tak přetíženým Mercandinovým sadům. Tyto úpravy budeme provádět koncepčně a s ohledem na jejich udržitelnost. S životním prostředím úzce souvisí čistota města. Svou pozornost zaměříme na dlouhodobě problematická místa – Tylovo nábřeží, pozemky přilehlé k obchodnímu centru Škodovka nebo okolí kontejnerů na tříděný odpad. Budeme také smysluplně řešit veřejný prostor vzhledem ke skutečným potřebám obyvatel: pořizovat, a hlavně udržovat kvalitní mobiliář (lavičky, odpadkové koše apod.).

Bezpečí je jednou ze základních podmínek spokojeného života. Dáváme přednost prevenci před represí, a proto prosadíme, aby se příslušníci Městské policie Klatovy více soustředili na hlídkovou činnost v ulicích, zejména v problematických lokalitách (okolí benzinové pumpy v Lubech nebo ubytoven). Naším dlouhodobým cílem je zlepšit jejich pracovní podmínky a komfort pro policisty i občany zřízením moderní služebny městské policie. Zlepšíme také koordinaci a komunikaci mezi městskou policií a Policií ČR a optimalizujeme fungování města, resp. městského úřadu, během krizových situací (viz epidemie C-19 nebo uprchlická krize).

V majetku města jsou stále stovky bytů. Chceme je přidělovat na základě skutečných potřeb žadatelů, dle jasných pravidel. V rámci developerských projektů realizovaných na městských pozemcích budeme žádat, aby se část nově vzniklých bytů stala majetkem města. Stavíme se proti tzv. obchodu s chudobou a vzniku dalších ubytoven na území města.

V Klatovech je stále značná poptávka po nových bytech i rodinných domech. Naším cílem je směřovat novou výstavbu do volných ploch na území města a vhodně ji propojovat se souběžně vznikající i stávající infrastrukturou Klatov. Výstavba musí probíhat s ohledem na zájmy všech obyvatel města, respektovat okolí a fungovat s ohledem na ochranu životního prostředí. Chceme také udržet pozici architekta města a posílit jeho roli.

Zdraví a péče dostupné všem

Palčivým problémem Klatov je nedostatek některých odborných lékařů. Sehnat například zubaře je téměř nemožné. Prostřednictvím pobídek (poskytnutím městského bytu, zvýhodněným nájmem ordinace, finančním bonusem při pořízení odborného vybavení) chceme motivovat tyto lékaře, aby Klatovanům poskytovali své služby. Zároveň budeme jednat o možnostech zlepšení nabídky lékařské péče s Plzeňským krajem a zdravotními pojišťovnami. Svou pozornost zaměříme i na fungování stomatologické pohotovosti. 
Úkolem města také musí být zprostředkovávat občanům ucelené a přehledné informace o poskytovaných službách, včetně informací o pohotovosti lékařů, lékáren, volných kapacit v jednotlivých ordinacích nebo preventivních programech.

Obyvatelstvo (nejen v Klatovech) stárne a poptávka po bydlení a službách pro seniory je v současné době vysoká. Podpoříme zvýšení kapacit v zařízeních pro seniory, včetně těch, kde je poskytována péče seniorům se speciálním potřebami (nemocným Alzheimerem, trpícím demencí atd.). Zasadíme se o zřízení tzv. pobytových odlehčovacích služeb pro pečující osoby. Chceme také aktivně komunikovat a spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních služeb ve městě, kteří nejsou zřizováni městem (Oblastní charita apod.).

V dětech je naše budoucnost. Chceme se proto zaměřit na podporu fungujících nízkoprahových klubů (Budík a Chapadlo). Zároveň si uvědomujeme, že velkým problémem našeho města je zneužívání nelegálních i legálních drog a s ním spojené kriminální aktivity. Se závislými je třeba pracovat, proto chceme, aby ve městě pracoval kvalifikovaný terénní pracovník (streetworker). Dalším problémem, který trápí řadu Klatovanů, jsou dluhy. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi nabídneme občanům poradenství v oblasti dluhové problematiky.

Klatovy autem, pěšky, na kole

Je zcela nezbytné zajistit v Klatovech odpovídající prostor pro všechny druhy dopravy. Vejít se sem musí všichni – automobilisté, chodci i cyklisté. Budeme hledat neideologická, racionální řešení. Po zprovoznění obchvatu města lze očekávat pokles tranzitní automobilové dopravy. Na základě dopravních modelů přineseme taková řešení, která přispějí ke zklidnění dopravy při zachování plynulosti provozu.  Chceme posílit roli městské hromadné dopravy a nastavit její trasování i frekvence tak, aby odpovídaly současným potřebám. Odstraníme bariéry pro chodce (např. zajistíme lepší propojení Domažlického předměstí a Podhůrčí s centrem města) a budeme koncepčně řešit především městskou (nikoli turistickou) cyklistiku.

I v Klatovech je mnoho míst, která jsou z hlediska bezpečnosti problematická. Zaměříme se právě na řešení situace na těchto nebezpečných místech – „přechodu smrti“ u marketu Albert, na Husově náměstí, na neosvětlené části Nádražní ulice a dalších. Zvláštní důraz budeme věnovat okolí škol a míst, kde se ve větší míře pohybují děti a mládež. U klatovských škol a školek také zlepšíme průjezdnost v exponovaných časech (před začátkem vyučování) zavedením dočasného jednosměrného provozu.

Vnímáme, že parkování ve městě, zejména na sídlištích, je velký problém. Přestože zajistit dostatečné množství parkovacích míst je velice obtížný úkol, budeme tuto záležitost intenzivně řešit, za pomoci odborníků a prostřednictvím zkušenosti z jiných měst. Cílem je navýšit kapacitu parkovacích míst tak, aby nevznikaly jen nové asfaltové plochy bez života. Parkovací místa je třeba vhodně kombinovat se zelení a zakomponovat do stávající zástavby.

Klatovy patří do 21. století

Zásadní prioritou je pro nás odpovědné a racionální hospodaření s majetkem i finančními prostředky města. Chceme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a zbytečně Klatovy nezadlužovat. Investiční projekty budeme realizovat zejména s ohledem na jejich prospěch pro obyvatele města bez zbytečného „čekání na dotace“, jak se tomu děje v současnosti.

Živnostníci i větší podnikatelé a firmy jsou motorem města. Možnosti města podporovat je jsou sice omezené, ale chceme se zdejšími podnikateli pravidelně komunikovat, diskutovat o jejich problémech a aktivně pomáhat tam, kde to kompetence města umožňují. Zároveň chceme podporovat vznik pracovních míst v inovativních oborech. Máme v úmyslu z pozice města podporovat přeshraniční spolupráci s Bavorskem. V posledních letech z blízkosti hranic těží především náš soused. Chceme tento trend otočit a prostřednictvím podpory přeshraniční ekonomické spolupráce vytěžit z bohatého souseda více pro město i region.

Je nejvyšší čas začít se připravovat na budoucnost, kdy řada méně kvalifikovaných pracovních míst zanikne. Považujeme za důležité podporovat vznik nových pracovních pozic v inovativních odvětvích (např. Průmysl 4.0), a to nejen pro odborníky s vyšší kvalifikací, ale pro všechny zaměstnance. Kvůli změnám na pracovním trhu podpoříme například možnosti rekvalifikace, aby zmíněné inovace přinášely výhody a odpovídající mzdu skutečně každému. Chceme také propojovat důležité aktéry na trhu práce – klatovské zaměstnavatele, střední školy a zdejší úřad práce. Na uvedené změny pracovního trhu je třeba reagovat.  Úkolem města je nejen včas budovat dostatečnou kapacitu pro průmyslovou výrobu, ale také aktivně vyhledávat vhodné investory, a tak zajistit dostatečnou nabídku kvalitních pracovních míst, ideálně v inovativních odvětvích. Solární elektrárna totiž skutečně není vhodnou náplní průmyslové zóny.

Město tvoří lidé

Dětská hřiště mají být rovnoměrně rozprostřena po celém městě. Problém těch klatovských je, že jsou všechna z hlediska herních prvků prakticky stejná. Chceme, aby klatovská dětská hřiště byla pestřejší s ohledem na různé věkové skupiny dětí. Naopak sportoviště a infrastrukturu pro výkonnostní sport je výhodné budovat u sebe, aby v jejich blízkosti bylo možné využívat společné zázemí: šatny, sprchy, občerstvení atd. Obdobně jako v dalších městech například v Sušici či Domažlicích. To chceme v Klatovech změnit. Budování infrastruktury je nutné provádět s rozmyslem a podle dlouhodobé strategie, nikoli nahodile.   

Naší prioritou je podpora aktivního amatérského sportu. Máme ale zájem i na konání velkých akcí, jako jsou mezinárodní basketbalové turnaje, Rallye Šumava nebo Král Šumavy, které zvyšují povědomí o našem městě a přinášejí příležitosti pro místní podnikatele. Zároveň ale chceme systematicky podporovat zdejší oddíly. Proto chceme zjednodušit a zefektivnit systém dotací tak, aby byl přístupný každému, nikoli pouze zavedeným žadatelům, a odpovídal změnám financování českého sportu v posledních letech. Na srdci nám leží zejména osud sokolského stadionu. Ačkoli nepatří do majetku města, zahájíme jednání s jeho majitelem s cílem vrátit stadion k užívání obyvatelům Klatov.

Vážíme si všech občanů, kteří věnují svůj čas práci pro město Klatovy a jeho obyvatele. Nejen trenérů mládeže ve sportovních klubech, ale i dalších dobrovolníků a organizací, které se zabývají zájmovou činností – skautů, pionýrů, dobrovolných hasičů, chovatelů, zahrádkářů a celé řady dalších. Naším cílem je tyto aktivity v maximální míře podporovat a zlepšovat podmínky pro činnost těchto sdružení a organizací nejen v Klatovech, ale i v integrovaných obcích.

Ačkoli je nabídka kulturních akcí v Klatovech poměrně bohatá, je orientovaná zejména na publikum ve starším a středním věku. Naším cílem je přivést do města i kulturu a umění zajímavé pro mladší publikum, a to prostřednictvím městských organizací nebo podporou externích organizátorů. Pro pořádání akcí více využijeme dosud opomíjená místa a dostaneme kulturu i mimo centrum města (Lázně, zadní část Mercandinových sadů). Chceme také iniciovat pravidelná setkávání organizátorů akcí, aby se předešlo termínovým kolizím.

Budoucnost je v našich dětech

Vzdělání považujeme za zcela zásadní hodnotu. Za slabé místo klatovských mateřských i základních škol považujeme fakt, že se od sebe prakticky neliší. Naší ambicí je výraznější odlišení školek a škol prostřednictvím podpory maximální pestrosti vzdělávacích metod a forem. Vítáme každé specifické zaměření a obohacení nabízených vzdělávacích programů – např. cizí jazyky, sport, IT nebo technické obory. Moderní škola již dávno není jen o učitelích. Chceme, aby ve všech klatovských školách působili i další potřební odborníci – školní psychologové, kariéroví poradci, sociální pedagogové apod. Osobnost, zájmy i charakter našich dětí se ale formují mnohem dříve, než nastoupí do školy. Z tohoto důvodu je předškolní, ale i „předškolkové“ období zásadní. Podpoříme formální i neformální předškolní zařízení i pro děti, které se ještě kvůli věku nedostanou do mateřských škol. Jedná se o zařízení typu jesle, ale třeba i dětské skupiny, mateřské kluby nebo vzájemnou výpomoc rodičů. Zajímáme se také o provozní záležitosti mateřských škol – chceme, aby alespoň jedna školka zůstávala otevřena i v podvečer, čímž podpoříme rodiče zaměstnané na pracovních pozicích s flexibilní pracovní dobou nebo s prací na směny.

Mladí aktivní lidé přinášejí městu celou řadu nezpochybnitelných výhod, mají pro město kulturní i ekonomický přínos. Detašovaná pracoviště, někdy i celé fakulty různých univerzit fungují dlouhodobě i ve městech podobné velikosti, jako jsou Klatovy (např. Jindřichův Hradec, Cheb). Pokusíme se do našeho města přilákat takové vysokoškolské projekty, které by do Klatov přivedly prezenční studenty. Vysokým školám můžeme k tomuto účelu nabídnout k využití městský majetek (bývalá jezuitská kolej/“sodovkárna”). 

Radnice má sloužit občanům

Základní povinností moderního města je kvalitní komunikace s občany. V Klatovech je skutečně co zlepšovat. Změníme a zlepšíme fungování komunikačních kanálů města – internetové stránky města, Klatovský zpravodaj i prezentaci na sociálních sítích. Orientovat se či vyhledávat v informacích o jednotlivých odborech městského úřadu a v rozhodnutích přijímaných radou nebo zastupitelstvem je v Klatovech velice obtížné. Zajistíme jejich zveřejňování ve srozumitelné formě. V poskytování služeb pro občany Klatov městský úřad dlouhodobě zaostává. Například systém placení za odpady či domácí zvířata je velmi zastaralý. O některých již fungujících aplikacích téměř nikdo neví. Celá řada skutečných zlepšení v oblasti služeb pro občany a v činnosti úřadu (resp. organizací zřizovaných městem) jsou již s úspěchem využívána v jiných městech u nás i v zahraničí. Naším záměrem je tato řešení aktivně vyhledávat a inspirovat se dobrou praxí odjinud.

Pozitivním trendem posledních let je zapojování veřejnosti do rozhodování v záležitostech města. I v Klatovech se v posledních letech projednávaly některé záležitosti veřejně: Fórum zdravých měst, generely, územní plán apod. Tato veřejná fóra ale většinou skončila rozpačitě, kvůli jejich slabé propagaci a načasování. Prosadíme v Klatovech i tzv. participativní rozpočet, kdy o využití části rozpočtu na konkrétní projekty rozhodují přímo občané. Dáme také prostor názorům a nápadům na zlepšení života v integrovaných obcích.
Pro Klatovy21 je zpětná vazba od obyvatel města mimořádně důležitá, chceme slyšet vaše názory a diskutovat o vašich nápadech pro Klatovy!

Návrhy na ZLEPŠENÍ VAŠEHO OKOLÍ

Žijeme v Klatovech a chceme, abyste zde spokojeně žili i vy, vaši rodiče a vaše děti. Všímáme si proto důležitých věcí i zdánlivých drobností, které je zde třeba změnit či zlepšit. Do mapy města jsme vyznačili některé konkrétní problémy, které bychom v budoucnosti rádi vyřešili.

Zasloužíte si víc ... volte KLATOVY21