Přeskočit na obsah

Report ze zastupitelstva města Klatovy 19.12.2023

V úterý 19. prosince proběhlo poslední zasedání zastupitelstva města Klatovy v letošním roce. Jednání se samozřejmě zúčastnili i všichni zastupitelé zvolení za sdružení Klatovy21. A co tentokrát vrcholný orgán města projednával?
Na programu se objevilo několik „tradičních“ bodů, v první řadě majetkoprávní úkony. Z několika projednávaných záležitostí lze vypíchnout například schválení převzetí kostela v Křištíně ze strany města nebo prodej nebytového prostoru v bývalé poště v Lubech prostřednictvím elektronické aukce (jedná se o cca 1/10 domu s vyvolávací cenou 600.000 Kč).  Zastupitelstvo také schválilo zakoupení dvou vozů pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů. Část nákladů na automobily s celkovou pořizovací cenou přes dvacet milionů korun budou uhrazeny z dotací od externích subjektů, město přispěje cca 12 miliony korun. Pro občany jistě zajímavým bodem bylo projednání cen vodného a stočného na území města. Ceny vodného a stočného na rok 2024 byly stanoveny na 88.97 Kč za m3 (včetně DPH). 

Nejdůležitějším bodem jednání bylo ale schvalování rozpočtu na následující rok. Rozpočet je v Klatovech předkládán v poněkud nestandardní podobě – obsahuje pouze „provozní náklady (činnost úřadu, dotace příspěvkovým organizacím apod.), proto se vždy na první pohled jeví jako přebytkový – na rok 2024 konkrétně s přebytkem 174,5 milionů korun. Investice v průběhu roku jsou řešeny prostřednictvím tzv. rozpočtových opatření – v jejich rámci se z tohoto přebytku odčerpávají peníze na investice, které probíhají během roku. Tento nepříliš přehledný způsob jsme jako Klatovy21 kritizovali už v minulém roce. Dílčí změnou ovšem je, že hned jako další bod po schválení provozního rozpočtu bylo zastupitelům předloženo k posouzení právě zmíněné rozpočtové opatření, ve kterém byly zahrnuty poměrně velké investice, které by se měly realizovat v roce 2024. Jedná se například navýšení rozpočtu adaptace bývalé vojenské ubytovny (5,6 mil. Kč), rekonstrukci objektu SDH Štěpánovice (15 mil. Kč), opravu mostu v Nádraží ulici u pošty (28 mil. Kč), rekonstrukci venkovního bazénu 2 m (25 mil. Kč) nebo obnovu gastroprovozu v Domu s pečovatelskou službou (38 mil. Kč). Zástupce starosty zodpovědný za finance, Václav Chroust, navíc uvedl, že se nejedná o poslední rozpočtové opatření tohoto typu pro rok 2024.  

Zástupci Klatovy21 podpořili svým hlasováním schválení provozního rozpočtu, zmíněné rozpočtové opatření jsme ovšem nepodpořili. Hlavním důvodem je fakt, že postrádáme dostatek informací o jednotlivých investicích, které by nám umožnily zodpovědně rozhodnout, zda je podpořit či nikoli.  A to i přesto, že jsme se v minulých týdnech účastnili několika jednání s vedením města, kde se rozpočet rozebíral.  Výdaje v řádech desítek milionů korun, jako například u zmíněného gastroprovozu v DPS, skutečně nemůžeme podpořit na základě informací obsažených ve čtyřech řádcích „excelové“ tabulky.      

Jedním z dalších bodů bylo projednání zprávy o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva, kterému předsedá naše zastupitelka Kateřina Vágnerová. Referovala o konání jednání výboru, stejně jako o zprávě občanského sdružení Oživení, která doporučuje zveřejňovat v maximální míře výstupy z jednání orgánů města (podklady k jednání, důvodové zprávy, podrobné zápisy apod.). Právě nízkou míru transparentnosti ze strany vedení města dlouhodobě jako Klatovy21 kritizujeme. V mezičase se alespoň Kateřině podařilo prosadit zveřejňování zápisů z jednání kontrolního i finančního výboru na webu města.
Jednání zastupitelstva bylo tradičně zakončeno diskusí. Kateřina Vágnerová vznesla dotaz směrem k vedení města ohledně zřízení přechodu pro chodce v Puškinově ulici. Reagovala tak na nehodu minulý týden, kdy nákladní automobil srazil u rybníka Čedík chlapce školního věku. Zdůraznila, že poměrně frekventovanou ulici přechází mnoho lidí, včetně dětí, které směřují do školní jídelny nebo do parku a přechod pro chodce je pouze u kruhového objezdu při vstupu do Mercandinových sadů. Pan starosta zdůraznil, že v minulosti jednal se správcem komunikace ohledně zřízení přechodů, ale jejich zřízení nebylo v těchto místech doporučeno. Nicméně přislíbil, že prostřednictvím pracovníků úřadů položí opět dotaz správci komunikace.
S dalším dotazem vystoupil náš zastupitel Tomáš Nejdl, který se dotazoval na hojně kritizovaný úklid města po nedávném sněžení. Slovo si vzal nejprve pan starosta Salvetr, který také vyjádřil nespokojenost s úklidem, nicméně zdůraznil výjimečnost situace. K situaci promluvil i zástupce starosty Pavel Strolený, který částečně obhajoval práci Technických služeb města Klatov (TSMK), které mají na starosti údržbu 97 kilometrů chodníků a 114 kilometrů silnic. V dané situaci nebylo možné úklid provést lépe, i přesto, že k řešení situace byly najaty také externí firmy. TSMK také nedisponují vhodnou technikou, ta by totiž vzhledem ke klimatickým podmínkám nebyla zřejmě příliš využívána.
Na závěr pan starosta oznámil termíny konání jednání zastupitelstva města v prvním pololetí příštího roku. Během nich nás čeká mimo jiné řešení celé řady témat, která jsme letos otevřeli – kupříkladu aktivity pracovní komise pro sociální a zdravotnickou problematiku, zlepšení webové prezentace a komunikace města a mnohá další.

Komentáře
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments