Přeskočit na obsah

Report ze zastupitelstva města Klatovy 23.4.2024

V úterý 23. dubna se uskutečnilo další jednání klatovského zastupitelstva. Jako tradičně na něm nechyběli zástupci sdružení Klatovy21 – Ota Čerba, Tomáš Nejdl, Luboš Nový, Petr Pavlas a Kateřina Vágnerová. A co bylo tentokrát na pořadu jednání vrcholného orgánu města?  

Prvním bodem jednání byla kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva. Zde se starosta města vrátil k otázce zajištění větší bezpečnosti chodců při přechodu Puškinovy ulice u parku, viz zápis z minulého jednání zastupitelstva. Přislíbil, že se bude hledat řešení, které zvýší bezpečnost pěších a cyklistů, a to bez ohledu na to, že dopravní policie nedoporučila zřízení přechodu pro chodce. Chápeme to tak, že přibude minimálně výstražná značka chodci/cyklisté.

Druhý bod jednání se týkal majetkoprávních úkonů města. Zde se jednalo většinou o prodej městských pozemků do rukou soukromých vlastníků. Dále se s výhledem do budoucna schválil záměr opravit střechu na zimním stadionu – aby město mohlo žádat o dotaci, je třeba schválit budoucí finanční spoluúčast města na této akci. Starosta pan Salvetr upozornil, že proces získání dotace je běh na dlouho trať, její získání odhaduje v časovém horizontu let. Poté následovala prezentace závěrečného účtu hospodaření města za rok 2023. Podrobného představení hospodaření města se ujal zástupce starosty pan Chroust. Tento bod byl bez námitek schválen.

Poté přišlo na řadu schvalování rozpočtového opatření č. 5 – zjednodušeně řečeno se jednalo o úpravu rozpočtu ve smyslu schválení výdajů (resp. příjmů) na nejbližší období. Opatření bylo navíc rozděleno do dvou oblastí – provozní a investiční. Změny v rozpočtu v provozní části jsme jako zástupci Klatovy21 podpořili.

Z hlediska života města je důležitější i zajímavější část investiční. Z plánovaných investic nás zaujala zejména potřeba řešit stav světelné signalizace (semaforů) pod nemocnicí a v Podbranské ulici (Pod Valy). Dle sdělení vedení města je třeba obě signalizace co nejrychleji opravit, resp. vyměnit. Celá akce by měla přijít na 11, 6 milionu korun. Dalším rozpočtově významnou položkou byla částka 4,1 milionu korun, která měla směřovat do projektu tzv. Josefina (bývalá sodovkárna). Za ní chce město nechat provést “stavebně historický, stavebně technický průzkum a dopracování soutěžního návrhu do podrobnosti architektonické studie”. Zástupci Klatovy21 nepovažují popis tohoto výdaje za dostatečný. U takto významné částky bychom očekávali, že jednotlivé podpoložky (stavbě technický průzkum, dopracování soutěžního návrhu apod.) by měly být blíže specifikovány. V obecné rovině navíc postrádáme u projektu Josefina více informací. Ocenili bychom, kdyby vedení města prezentovalo (nejen zastupitelům, ale i veřejnosti) celý koncept v širších souvislostech. Zajímalo by nás např. jakým způsobem bude celá oprava financována – kolik peněz půjde z rozpočtu města, zda budou využity nějaké dotační tituly či jestli se na rekonstrukci bude finančně podílet i Plzeňský kraj. Dále je na stole otázka, jak bude budoucí galerie provozována, resp. zda a jak si rozdělí financování provozu město Klatovy a Plzeňský kraj (jako zřizovatel galerie, jichž sbírky by měly tvořit hlavní “náplň” budovy). I proto, že odpovědi na tyto otázky neznáme, rozhodli jsme se, že toto rozpočtové opatření nepodpoříme, resp. při jeho schvalování se zdržíme.

Dalším bodem jednání bylo schvalování dotací nad 50.000 korun na projekty v oblasti sportu, kultury a na činnost některých organizací působících v sociální oblasti. Při schvalování dotací v sociální oblasti navrhla zastupitelka Klatovy21, aby byly žadatelům vyplaceny v plné výši, v jaké si žádali, celkově se jednalo o 881 tisíc Kč, namísto navržených 770 tisíc Kč. Každopádně zástupci Klatovy21 se domnívají, že vzhledem ke zhoršující se sociální situaci ve městě, je důležité podpořit externí organizace, které poskytují sociální služby na území města. A to i přesto, že část sociálních služeb saturuje městem zřizovaná organizace Městský ústav sociálních služeb. Místostarosta pan Kříž na návrh reagoval s tím, že částky navržené ke schválení takto předjednala speciálně zřízená expertní skupina a dodal, že někteří ze žadatelů nedodali podrobné zdůvodnění žádosti. Samozřejmě i Klatovy21 bojují za co největší transparentnost, ale je skutečně až úsměvné, jak se vedení města brání plně podpořit organizace sloužící občanům města, přitom se jedná de facto o desítky tisíc korun, tedy onu pověstnou kapku v moři v rámci klatovského rozpočtu. Tyto “drobné” ovšem mohou mít pro žadatele zásadní význam. Celá situace a rozprava ohledně (ne)podpory např. nízkoprahových klubů je o to zvláštnější, že jen několik minut před touto diskusí vedení města nechává schválit zmíněné čtyři miliony na Josefinum, přičemž zdůvodnění tohoto výdaje se odbyde pěti slovy. Každopádně protinávrh naší zastupitelky Vágnerové schválen nebyl a podpora prošla v původně navržené výši. Bez větších diskusí schválili zastupitelé i dotace na kulturní a sportovní akce.

Jak se ukázalo v dalším bodě, systém dotací, resp. jejich schvalování čeká již brzy výrazná změna. Zatímco dosud musela o každé dotaci či příspěvku nad 50.000 Kč rozhodovat Rada města a poté zastupitelstvo, novela zákona o obcích nově umožňuje tento limit zvýšit na 250.000 Kč. Jinými slovy, dle návrhu schválení dotací či příspěvky do výše čtvrt milionu bude napříště zcela v kompetenci Rady města. K tomuto návrhu vystoupil zastupitel KT21 Luboš Nový, který navrhl ponechat systém v současném stavu. Správně poznamenal, že novela zákona možná zjednoduší rozhodování ve větších městech, kde se udělují velké dotace, nicméně zrovna v Klatovech přichází zastupitelstvo o významnou část svých pravomocí a agendy. Tento návrh ale bohužel nebyl schválen, pravidla se tak mění ve prospěch kompetencí Rady města.

Z dalších bodů jednání stojí za zmínku zejména schválení komunikační strategie města. Tento bod zastupitelé Klatovy21 podpořili. Komunikace patří mezi naše programové priority a dlouhodobě se jí věnujeme. V současné době město připravuje nové webové stránky, naši zástupci se také již několikrát zúčastnili jednání pracovní skupiny, která se komunikací zabývá. Každopádně ke zmíněné komunikační strategii a její implementaci se ještě vrátíme ve zvláštním příspěvku. 

Po vyčerpání agendy následovala diskuse. Zde se řešila zejména situace ve společnosti ŠVAK. Společnost spravující vodohospodářskou infrastrukturu města přešla před dvěma měsíci zcela do majetku města, přičemž jeden ze zastupitelů se dotázal vedení Klatov, proč ještě nebyly ustanoveny nové řídicí orgány společnost (dozorčí rada, představenstvo). Starosta města tazatele ubezpečil, že na novém obsazení orgánů se pracuje. I Klatovy21 požadují urychlené vyřešení této situace, vedení společnosti musí reflektovat změnu v její vlastnické struktuře.

Komentáře
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments