Přeskočit na obsah

Úpravy sportovních dotací

V posledních šesti měsících se zastupitelé Rudolf Salvetr, Vítězslav Šklebený a Luboš Nový opakovaně sešli se zástupci řady sportovních organizací a připravili návrh úprav dotačních titulů města Klatovy pro sport, kulturu a volný čas. Nejvíce změn se týká sportu. Navržené změny schválilo zastupitelstvo města Klatovy dne 4. července 2023 a proto si je dovolím shrnout a detailněji okomentovat.

Jak se změna připravovala

První větší setkání se zástupci vybraných sportovních oddílů proběhlo začátkem prosince 2022. Na tomto jednání zaznělo několik podstatných připomínek k současnému systému udělování sportovních dotací ve městě a možné směry jejich úprav. Rozhodnuto bylo, že nejprve proběhne analýza současného stavu a pak navrhneme možné úpravy. V lednu 2023 pak všichni žadatelé o sportovní dotace v Klatovech obdrželi od V. Šklebeného on-line dotazník, jehož vyplněním nám poskytli důležitá data pro potřeby vnitřní analýzy. V této analýze jsme porovnávali velké množství parametrů, například srovnání jednotlivých sportovních oddílů a jejich celkových dotací od města Klatovy v jednotlivých letech vs. jejich celkové náklady ve stejném období. Porovnávali jsme ale i drobnosti typu výše proplácení cestovních náhrad osobními vozy (většinou rodičům, či trenérům na zápasy). V březnu 2023 jsme tak mohli data vyhodnotit a připravit první návrhy úprav dotačních titulů. Ty postupně vznikly v několika verzích, které jsme diskutovali se zainteresovanými lidmi. Následně právní oddělení města připravilo první finální verzi úprav zásad, kterou jsme na konci května 2023 osobně představili zástupcům sportovních organizací. I na tomto setkání se ještě objevilo několik podstatných připomínek, které jsme akceptovali a zapracovali do návrhu. Finální návrh pak prošel v červnu 2023 komisemi, radou a následně 4.7. zastupitelstvem.

Popis původního stavu

Město Klatovy má Zásady pro poskytování dotací v oblasti kultury, sportu a volného času dlouhodobě zveřejněné na svém webu. Z nich vyplývá, že máme v Klatovech tři typy dotací.
  1. Podpora zájmových aktivit. Tento dotační titul je určen především na konání nejrůznějších kulturních a sportovních akcí na území města. Vhodné jsou také různé volnočasové aktivity. Na tento dotační titul má město Klatovy vyčleněno každoročně 800 tisíc Kč (žádosti jsou podávány jednou ročně v únoru) a málokdy se sejde dostatek vhodných žádostí, aby byla celá částka rozdělena. To je velká škoda a tento dotační titul by si zasloužil větší pozornost ze strany pořadatelů v Klatovech.
  2. Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací. Je to tradiční dotační titul, přidělovaný v březnu a říjnu každého roku a který bychom mohli označit jako nárokový. Tzn. pokud splňujete stanovené podmínky, pak finanční podporu v určité výši obdržíte. To je pro řízení především sportovních oddílů velmi podstatné, neboť mohou dlouhodobě plánovat dopředu. V letošním rozpočtu je na tento titul vyčleněno 3 mil. Kč (0,36 % celkových výdajů města za rok 2022) a bude skvělé pokud se podaří vedení města podzimní polovinu opět zdvojnásobit, obdobně jako v minulém roce. V Klatovech je tento dotační titul využíván sportovními a kulturními organizacemi, dále také sbory dobrovolných hasičů, skautem či pionýrem. Tento dotační titul funguje tak, že žadatelé předloží městu seznam svých aktuálních členů do 18 let s trvalým bydlištěm na území města Klatovy a rozdělovaná částka se pak mezi žadatele rozdělí tzv „na hlavu“. Velmi často se setkáváme s kritikou „proč pouze na děti s trvalým bydlištěm z Klatov? Máme řadu dětí z Mochtína, Běšin, atd..„. Jak jsem však pochopil, toto je pro město Klatovy nepřekročitelný parametr s vysvětlením, že i rozpočty ostatních obcí by měli přispět na sportování „svých“ dětí. Jelikož však jde o rozdělení jednoho balíku peněz mezi sportovní a kulturní organizace, tak pokud bychom chtěli předpokládat, že všechny oddíly mají děti jak z Klatov, tak z okolí (v obdobném poměru), tak k rozdělení balíku dochází relativně spravedlivým způsobem (s výjimkou takové organizace, která má jen mimoklatovské děti – ta by musela žádat o jiný dotační titul). 
    Druhým často kritizovaným parametrem je, že tento dotační titul přispívá tzv. na hlavu a je jedno, jestli takové dítě sportuje 1x týdně, nebo častěji. To paradoxně vede k tomu, že máme v Klatovech děti, které sportují třeba ve čtyřech sportovních oddílech, v každém jednou týdně (a je to tak správně a rozhodně to podporujme i nadále) a pokud by příspěvek na hlavu vyšel 1 tisíc Kč, pak všechny čtyři sportovní oddíly obdrží na toto dítě od města 1 tisíc Kč, tedy celkem 4 tisíce Kč. Vedle toho však máme v Klatovech i děti, které sportují 3x týdně pouze v jednom oddílu (a je to tím pádem výrazně nákladnější) a na takové dítě tento oddíl obdrží také pouze 1 tisíc Kč. Již slyším hlasy některých kritiků, kteří říkají, že je to tak správně, protože máme podporovat různorodost a nejde nám jen o vrcholový sport. Tak těm rovnou odpovídám – pro vrcholový sport máme třetí dotační titul o kterém bude řeč dále. Tento titul je na pravidelnou činnost a tam bychom měli dokázat odlišit jestli se někdo dětem věnuje 1x týdně nebo častěji, náklady jsou jednoznačně jiné. Oba systémy mají své výhody a nevýhody. Ten stávající podporuje trochu více malé děti (z prvního stupně ZŠ), které stihnou více kroužků 1x týdně. Změna o které budu psát níže podpoří jak tyto děti, tak adekvátně podpoří i ty, kteří sportují 2x nebo 3x týdně ve stejném oddílu (často děti v pubertálním věku, které chceme zvednout od počítačů a o ty nám přeci také jde) a přitom nesportují nutně vrcholově (nemusí se účastnit vůbec žádných turnajů). A pokud máme nějakého mimořádného žadatele (pořadatele) s docházkou jen 1x týdně a potřebovali bychom jej podpořit více, tak je určitě možné využít souběžně první nebo třetí dotační titul.
  3. Dotace na účel určený žadatelem v žádosti (tzv. mimořádné dotace). Dotaci lze poskytnout např. na významnou jednorázovou reprezentaci města v ČR a zahraničí v oblasti kultury a sportu, jednorázovou podporu sdružení zdravotně postižených, badatelskou a projektovou činnost v oblasti historie a kulturních památek města, nadregionální soutěže, lyžařský výcvik klatovských základních škol, pravidelnou údržbu sportovních zařízení na území města. Sem tedy patří veškerý výkonnostní, či vrcholový sport, volnočasové aktivity a řada dalších projektů.

Co se změnilo?

Schválené znění úprav obsahuje následujících pět změn:

  1. Stanovuje výši akceptovatelných nákladů za jízdné soukromými osobními vozidly na 5 Kč/km.
  2. Umožňuje u všech dotačních titulů použít maximálně 35% na mzdy a odměny trenérů  (doteď bylo 0 % !!!).
  3. Vyžaduje po žadatelích, aby plnili svoji zákonnou povinnost zveřejňovat účetní výkazy.  Pokud takovou povinnost nemají, tak je přiložit k žádosti.
  4. Odlišuje četnost tréninků v týdnu. To znamená, že u dětí, které trénují jednou týdně vše zůstává jako doposud, ale pokud má žadatel děti, které alespoň 30 týdnů v roce trénují 2x týdně (případně 3x týdně a více), tak je uvede v samostatném seznamu a na takové obdrží dvojnásobek (trojnásobek) příspěvku. Účast/neúčast na turnajích se neřeší.
  5. Upřesňuje, že mimořádné dotace lze využít i na pořádání nadregionálních soutěží v Klatovech.

Co se tedy podařilo?

Podařilo se během půl roku dojít k relativně široké shodě na zdánlivě malé změně současného systému, která však jde správným směrem. V současné situaci již není možné, aby se trenérům ve sportovních oddílech nepokryly alespoň minimální náklady s jejich činností spojené. Je tedy správné, že žadatelé budou moci finance použít i na odměny trenérům. Zohlednění četnosti tréninků je také cesta správným směrem, obzvláště pokud neřešíme nutnost účasti na turnajích. Podporujeme tak nejenom nejmladší děti v přípravkách, což je samozřejmě klíčový základ celé pyramidy. Ale zároveň adekvátně podporujeme děti sportující častěji, čili hlavně v pozdějším věku. 

Co dál?

Uvidíme po podzimním termínu žádostí o pravidelnou činnost, co tato změna přinese. Následně ji vyhodnotíme, sejdeme se zástupci sportovních oddílů a budeme diskutovat co dál. Struktura a formát setkání se sportovními funkcionáři si ještě do budoucna zaslouží nemalé vylepšení, ale podstatné je, aby se konala pravidelně s oboustranně smysluplným obsahem. Revizi a popřípadě aktualizaci dotačních podmínek by si také zasloužila oblast volnočasových aktivit, které v současnosti spadají pod první a třetí dotační titul.

Komentáře
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments