Přeskočit na obsah

Analýza informování veřejnosti o akcích

Úvod

Cílem této analýzy je identifikovat možnosti informování veřejnosti především (ale nejenom) o kulturních a sportovních akcích v Klatovech, a to jak z pohledu pořadatele akce, tak z pohledu návštěvníka či obyvatele města. Z pohledu pořadatele akce v tom smyslu, že chce co nejefektivněji prezentovat uspořádání své zajímavé akce občanům. Z pohledu obyvatele v tom smyslu, že mám-li o víkendu volno, chci snadno zjistit, co bude v Klatovech probíhat. Obdobně z pohledu návštěvníka města.

Jak to funguje nyní?

Komunikační kanály, které jsou aktuálně k dispozici a jejich hodnocení (zeleně link na zdroj):

 • www stránky města Klatovy – ty by si zasloužily výraznou modernizaci a investici. Nalézt některé informace je úkol pro odborníka. Slabou stránkou je především vyhledávání. Nicméně pro tuto analýzu je důležitý pouze Kalendář akcí, který tento web obsahuje. Odhlédneme-li od slabé grafické prezentace dat, tak klíčové je, že na první pohled se jedná opravdu o možnost, kde lze najít akce, které se v Klatovech budou konat. K přidávání událostí je využit web Šumavanetu, který ostatně spravuje celý web města. Realita je bohužel trochu jiná. V Kalendáři akcí na webu města lze nalézt všechny akce pořádané městskými organizacemi a několik málo přidaných dalšími pořadateli. Velké množství dat zde však chybí. Důvod? Zřejmě především fakt, že data z městského Kalendáře akcí se nikam nepropisují čili to nemotivuje pořadatele tam data zadávat.  Když už pořadatel přidá svoji akci do městského Kalendáře, mělo by to zapůsobit výrazně efektivněji a data by se měla objevovat na dalších místech (například na sociálních sítích nebo tištěných materiálech). Otazník také visí nad kontrolou dat, neboť ta evidentně příliš neprobíhá. Některé akce jsou tam přidány vícekrát. Evidentně bezpečnost dat není úplně dořešena. Otázkou také je, zda má uvedená data, de facto shromažďovat a spravovat soukromá firma.
 • Měsíční kulturní přehled, který vydává MKS, se v posledních letech graficky výrazně zlepšil. Je dostupný ke stažení na webu města (Infocentra). Obsahuje program všech městských organizací a umožňuje prezentovat své akce i místním spolkům a soukromým pořadatelům. Tím, že jsou všechna data řazena po organizacích, a ne po dnech, však musí občan, který chce zjistit co bude tento víkend v Klatovech, prolistovat vždy celý kulturní přehled. Až na výjimky také neobsahuje informace o sportovních akcích.
 • Klatovský zpravodaj – základní výhoda zpravodaje spočívá v jeho dostupnosti – přijde všem občanům do schránky, navíc je možné jej stáhnout v PDF na webu města. Jeho grafické zpracování je velmi zastaralé a tisková kvalita také příliš moderně nepůsobí. Zasloužil by si výraznou modernizaci jak grafickou, tak obsahovou. Hlavní součástí je obsahově opakující se prezentace starosty a místostarostů. Pak už jen především úřední informace a kalendář některých akcí, které pořádají především MKS a divadlo. Není to však málo? Potenciál Zpravodaje zůstává z větší části nevyužit. Citelně chybí editor, který by textům dal uživatelsky (čtenářsky) přívětivější tvar.
 • Další městské i krajské organizace komunikují různě. Městská knihovna má vlastní zastaralý web, kde informuje o svých akcích. Rozesílá také často emaily o svých akcích – na jaké kontakty však není příliš zřejmé (zřejmě vzniklo historicky). Městské kulturní středisko výrazně zmodernizovalo web a také rozesílá emailové pozvánky, pravděpodobně na adresy, které nasbírali na svém webu, kde je možné uvést email a odebírat novinky. Muzeum Klatovy má na svém webu také plán svých akcí (výňatek ze Šumavanetu) a velmi často rozesílá emailové pozvánky na akce. Jak se stát adresátem těchto pozvánek však opět není zřejmé.
 • Sociální sítě města jsou samostatnou kapitolou. Obě sociální sítě, na kterých má město profil (Facebook s 3004 sledujícími a Instagram s 232 sledujícími) by si zasloužily, aby jim město věnovalo mnohem větší pozornost než dosud. Prakticky zcela zde chybí průběžné informování o životě ve městě – např. o realizaci investičních akcí a rekonstrukcí infrastruktury, chybí pozvánky na akce samosprávy (např. na jednání zastupitelstva). Na druhou stranu je vybraným akcím naopak věnovaná pozornost neadekvátní (silvestrovské oslavy, barokní svatojánská noc apod.). Sociální sítě prakticky nejsou provázané s webovými stránkami, na nichž je velice problematické najít odkazy. Určitou roli v oblasti propagace akcí ve městě na Facebook tak plní jakýsi Klatovský kulturní zpravodaj (aktuálně 2 632 sledujících), který nárazově zveřejňuje pozvánky na spoustu akcí v Klatovech a okolí a má poměrně velikou sledovanost. Kdo však stojí za touto stránkou a rozhoduje tak o zveřejňování akcí není jasné. Oblíbené jsou také Facebookové skupiny, např. Klatovy (1 770 členů) nebo KLATOVŠTÍ (2 589 členů). Samotný Facebook pak uvádí, že přímo v Klatovech má možnost mít dosah na cca 15 tisíc osob.
 • Další propagace je možná především díky komerčním projektům jako je televize FilmPro (kabelová televize a internet), měsíčníku Rozhled (obsahuje především placenou inzerci), či Klatovskému deníku, jehož rozsah a dosah lokálních informací zřejmě klesá (navíc došlo k uzamčení některých článků na internetu za paywall). Avšak ani tato média se nevěnují propagaci kultury a sportu systematicky.
 • Internetové stránky a sociální sítě jednotlivých spolků a organizací působící ve městě a okolí.

Obecně by mělo být úkolem a rolí města (potažmo MKS nebo Infocentra) garantovat v rámci předem nastaveného schématu zveřejňování kulturních akcí na území města, resp. integrovaných obcí, případně na území ORP Klatovy.  Město disponuje aparátem, jehož zástupci by měli akce nejen zveřejňovat, ale i je aktivně vyhledávat a komunikovat s organizátory. Existuje poměrně značný prostor pro vylepšení v této oblasti.

Jak to vypadá jinde?

Prostudovali jsme přístupy řady jiných měst, jak obdobné velikosti jako jsou Klatovy, tak větších i menších. Za nejzajímavější přístupy považujeme:

 • Hobulet (Praha 7) – jedná se o plnohodnotný zpravodaj o dění v městské části s vlastní redakční radou a možností příspěvků jak od politiků, tak od občanů. Zajímavá je především prostřední dvoustrana, která přináší přehledný program nejzajímavějšího dění v městské části.
 • Boskovický zpravodaj – nejlepší městský zpravodaj za rok 2018, obsahuje 20 stran formátu A4. Přináší graficky kvalitně zpracované informace od předních městských politiků, z činnosti řady místních spolků i organizací, úřední informace pro občany, výborně zpracovaný kalendář akcí a omezeně také placenou reklamu, která jistě pomáhá s financováním projektu.
 • Semilské noviny – přináší obdobně kvalitní zpravodajství z města včetně některých sportovních výsledků a opět velmi kvalitně zpracovaného kalendáře akcí. Součástí je opět omezeně placená inzerce.
 • PRIO – Porubská radnice informuje občany – graficky velmi povedený měsíčník, který opět kombinuje komentáře místních politiků, přináší informace z místních škol, nemocnice, městských organizací, sportovních spolků, kulturních akcích. Otevírá důležitá témata, kde umožňuje reagovat zastupitelům z různých politických uskupení. Přináší velmi přehledný program akcí na daný měsíc a opět v omezeném rozsahu obsahuje placenou inzerci.
 • Českobrodský zpravodaj – na menším formátu přináší především formální informace z úřadu, doplněné o ohlédnutí za činností městských organizací a novinek ze společnosti. Vnitřní dvoustrana je věnována přehlednému kalendáři akcí. Obsahuje řadu pozvánek na akce a placenou inzerci.
 • Měsíčník Plzeňský kraj – Vedle kvalitního grafického zpracování přináší jak rozhovory krajských politiků, tak prezentaci spolků a organizací města. Například úspěch žáků místních škol, sportovních spolků, pozvánky na kulturní akce atd. Na různá témata umožňuje reagovat politikům různých politických stran, včetně opozice.
 • Pokud jde o webové stránky měst, tak se podívejme na nejlepší podle soutěže Zlatý erb 2019. Vítězem jsou webové stránky měst Jihlava, Mohelnice a Bruntál.

Co navrhujeme?

Pro zkvalitnění informovanosti občanů města a usnadnění vyhledávání kulturních i sportovních akcí ve městě navrhujeme radě města zvážit následující doporučení:

 1. Sloučit Klatovský zpravodaj a Měsíční kulturní přehled – místo sazby dvou měsíčníků raději vydávat jeden, zato výrazně kvalitnější a s větším obsahem. Za ideální vzor považujeme příklady uvedené v sekci „Jak to vypadá jinde?“ – především Boskovice a Semily.  Takový nový Klatovský zpravodaj by mohl kromě textů od vedení města a úředních informací prezentovat činnost různých organizací (městské odbory, školy, nemocnice, divadlo, …) a spolků a podniků (kulturní, sportovní ale i jiné). Otevírat témata, na která by mohli reagovat radní, zastupitelé obce, ale i samotní občané. Především by měl obsahovat kompletní kalendář akcí, a to nejenom městských organizací, ale všech pořadatelů, kteří akce na web města zaregistrují. Samozřejmě by měl obsahovat pozvánky na sportovní akce, a to klidně v samostatné sekci. Ideální by bylo publikování takového kalendáře po dnech (nikoli po organizacích) na jedné straně uprostřed časopisu/novin/brožury tak, aby kalendář bylo možné vyjmout a alternativně využívat jako plakát. Takový rozsah i atraktivnější forma by samozřejmě vyžadoval profesionálnější přístup, editora, profesionálního grafika, resp. celou redakci. Nicméně přinesl by výrazně lepší informovanost obyvatel. V případě vysokých nákladů lze obdobně jako u jiných měst zvážit omezený rozsah placené komerční inzerce, která by pokrývala eventuální nárůst nákladů spojených s vydáváním „sloučené“ tiskoviny.
 2. Data pro kalendář akcí mít na jednom místě. Veřejně dostupný kompletní kalendář akcí by měl být na webu města. Zapisování do něj musí být pro všechny jednoduché. Zadávání akcí musí procházet korekcí, popř. autorizací. Data, která v takovém kalendáři akcí budou zadaná se pak musejí z jednoho datové zdroje automaticky propisovat do dalších médií – ty nejdůležitější do Klatovského zpravodaje dle bodu 1, všechny zadané do emailových pozvánek dle bodu 3. Ke zvážení jsou i další formáty, kam data z kalendáře automaticky propisovat (tištěné kalendáře na vylepovacích plochách, sociální sítě atd.). Takovéto automatické propisování bude logicky motivovat všechny pořadatele akcí, aby data do městského kalendáře akcí zadávali.
 3. Sjednotit rozesílání emailových pozvánek na akce ve městě. To je momentálně řešeno místními organizacemi různě. Bude-li kompletní kalendář akcí dle bodu 2, nabízí se možnost, aby na webu města mohl každý občan zadat emailovou adresu, kam chce informace o akcích zasílat. Pak případně nabídnout filtr s možností volby, zda kulturní i sportovní akce, jednou týdně, nebo jednou měsíčně a podobně. Např. každé pondělí dopoledne by nám tak mohla do emailu přijít informace, co se tento týden děje v Klatovech. Vzhledem k automatickému propisování dle bodu 2 by se také dostalo i na akce menších klubů a sportovních organizací. Získané kontakty by město mohlo používat (za předpokladu dodržování povinností plynoucích z GDPR) také k další komunikaci s občany. Další možností je také zasílání nového Zpravodaje dle bodu 1 emailem ve formě PDF těm občanům, kteří o to projeví zájem.
 4. Zvážit investici do modernizace webových stránek města, zprofesionálnit využívání sociálních sítí a některých grafických výstupů města.
 5. Prozatím hudbou budoucnosti je mobilní aplikace města, která by mohla spojit snahu o Smartcity (možnosti parkování, uzavírky, městská hromadná doprava) s přehledem o všech kulturních a sportovních akcích v Klatovech i s možnostmi zapojení podnikatelských subjektů (taxislužby, restaurace apod.).
 6. V řadě měst funguje městem organizované pravidelné setkávání pořadatelů větších kulturních a sportovních akcí. Ti se sejdou 1x-2x ročně a řeší společný kalendář na příští období. Nedochází tak k časovým kolizím, kdy je ve stejném termínu v Klatovech více obdobných akcí. Takové setkávání pořadatelů kulturních akcí však zatím ve městě Klatovy neprobíhá. Stejně tak setkávání zástupců sportovních organizací nefunguje (byť důvodů a témat k takovým setkáním je mnoho). Obojí je velká škoda a zavedení takových schůzek by mohlo přispět k lepší organizaci kulturního a sportovního života ve městě.

Garantem uvedených zlepšení opět musí být město či jiná jím zřizovaná organizace (MKS), vzhledem k aparátu, kterým(i) disponují.

Závěr

Analýzu připravili za 4KT – Pro Klatovy:
Luboš Nový, Josef Václavovic, Otakar Čerba, Tomáš Nejdl, Karel Zálešák
Kontakt: 4kt@4kt.cz, www.4kt.cz, www.facebook.com/ProKlatovy

Dále se na analýze podíleli, nebo s jejím obsahem souhlasí:
Nikola Novák, Petr Pavlas, Václav Nováček, Jan Krahulec, Tomáš Kozák, Kateřina Vágnerová, Josef Holeček, Josef Vlček, Eliška Ludvíková, Jan Ludvík, Miloslav Jarošík, Pavel Voráč, Karel Nováček, Jana Aschenbrennerová, Jan Piorecký

Komentáře
Upozornit na

2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Aktivita má smysl, startuje KLATOVY21 - Klatovy21
17. 3. 2021 16:41

[…] v březnu 2020, jsme předali Radě města Klatovy a také všem zastupitelům města písemnou „Analýzu informování veřejnosti o kulturních a sportovních akcích“. Přestože jsme se nedočkali žádné oficiální odpovědi, tak se během uplynulých […]

Kamil Novotný
3. 9. 2020 8:28

Velkou inspirací by mohla být také Litomyšlská lilie, jeden z nejlepších městských zpravodajů u nás. Jsem rád, že někdo formuloval největší „zvláštnosti“, které v Klatovech více než bijí do očí. Kamil Novotný